اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل: حسین زارع بیدکی

رئیس هیئت مدیره: محمد میرزایی

نایب رئیس هیئت مدیره: مهدی ساغرخواه