اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل: حسین زارع بیدکی

 

رئیس هیئت مدیره: محمد میرزایی

 

نایب رئیس هیئت مدیره: مهدی ساغرخواه