تیرچه صنعتی

مشخصات و مزایا

 

  • کاھش سایز میلگرد مصرفی در خرپا.

  • یکنواختی جوش و مقاومت در طول تیرچه.

  • اجــــرای بــــتن پاشــــنه در شــــرایط کارخانــــه ای و اســــتاندارد بــــا عیار 350 .

  • تولیـــد خرپـــا بـــه صـــورت اتوماتیـــک، بـــدون دخالـــت دســـت بـــا کنترل کیفی مداوم.

  • وجــــود آزمایشــــگاه مســــتقر در کارخانــــه جھــــت کنتــــرل کیفیــــت بتن.

  • ارائـــــه ی گـــــزارش مصـــــور تولیـــــد، کیور ینـــــگ و بـــــارگیری جھت ارائه به ناظر ین محترم پروژه ھا.

  • استفاده از بھتر ین میلگردھای استاندارد موجود در بازار.

  • کـــاھش قیمـــت بـــا توجـــه بـــه کـــاھش ســـایز میلگـــرد نســـبت بـــه تولید دستی.